Browsing "Older Posts"

Gösterilen Kategori " din "

Adak Kurbanlar

By Ayrıntı Blog → 23 Mayıs 2015 Cumartesi
Hepimiz biliriz ki islam dinin temel ibadetlerinden bir tanesi de kurban kesmektir. Yılda bir defa yaptığımız bu ibadetin adak olarak yapıldığı haller ve isimleri hakkında biraz bilgi vermek istiyorum.
 Adak Kurbanı
Adak kurbanı, kişinin farz veya vacip cinsinden bir ibadeti yapacağına dair Allahu Teâla’ya söz vererek o ibadeti kendisine borç kılmasıdır.
Adak kurbanı, ferdin, arzu ettiğine kavuşmak, korktuğundan sakınmak hususunda Allah’ın yardım ve desteğini sağlamak amacıyla, kendiliğinden kurban kesme mükellefiyeti altına girmesi olarak yorumlanabilir.
Kurban adayan kişinin kurban kesmesi vaciptir. Eğer kişi bu adağı, bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir.
Adak kurbanının etinden adak sahibi, eşi, ana, baba, dede ve nineleri ile kendi neslinden gelen çocukları ve torunları yiyemeyeceği gibi, bunların dışında kalıp zengin olanlar da yiyemez.
 Akika Kurbanı
Çocuğun doğumunun ilk günlerinde Allah’a bir şükran nişanesi olarak kesilen kurbandır. Hz. Peygamber torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin için birer koçu akika kurbanı olarak kesmiş ve ümmetine de yeni doğan kız ve erkek çocukları için akika kurbanı kesmelerini tavsiye etmiştir.
Akika kurbanı çocuğun doğduğu günden bulûğ çağına kadar kesilebilirse de doğumunun yedinci günü kesilmesi müstehaptır.
 Şükür Kurbanı
Bir kimse arzu ettiği bir amaca ulaşması veya bir nimete nail olması sebebiyle şükür kurbanı kesebilir. Ancak böyle bir nimeti elde eden kişinin, adakta bulunmadığı sürece, kurban kesmesi zorunlu değildir.
Ayrıca Hanefi mezhebine göre temettu veya kıran haccı yapan kişilerin, aynı mevsimde hac ve umreyi beraberce yaptıkları için Harem bölgesinde kestikleri kurban da bir tür şükür kurbanıdır. Şükür kurbanı etinden kurbanı kestiren ve yakınlarının yiyebilir.

Gayb Nedir

By Ayrıntı Blog → 22 Nisan 2015 Çarşamba
gayb
Gayb kelimesinin bir kaç yerde yanlış kullanılmasına şahit olduktan sonra bu konuyu kısa ve net olarak açıklamak istedim. Bu açıklama kendi bilgi ve deneyimlerim dışında araştırmalarımın sonucu olarak ortaya çıktı.

Duyularımızın, hislerimizin, aklımızın ve tecrübe (deneyim) ötesinde kalan şeyler olarak ifade edilebilir. Başka bir değişle Allah'tan başkasının ulaşamayacağı bilgi olarak ifade edilebilir. İnsan "gaybı" bilemez ve idrak edemez, Allah için ise gayb mevzu bahis değildir.

Gayb bazı kaynaklarda ikiye ayrılmıştır.

Birincisi Allah'tan başkasının kıyamet günü gibi şeyleri bilememesidir ve buna "mutlak gayb" da denilmektedir.

İkincisi ise, zaman ve mekan gibi farklılıklardan dolayı bazı kimselerin bildiğini bazılarının bilememesi durumudur. Bunlara da "izafi gayb" denir. Somut olarak örnekleyecek olursak bir yerde yağan yağmurdan başka yerdekilerin haberdar olmaması örnek verilebilir.

Birinciyi sadece Allah bilmesine karşın, ikinciyi Allah'ın bildirdiği sevgili kulları da bilebilirler. Gayb konusunda bilgi vermeye çalıştığımız yazımızın sonuna geldik umarım faydalı olabilmiştir.